CORLUTICARET.NET » YAZILAR
AB PROJE DESTEĞİ

 AB PROJE DESTEĞİ
 

Murat SEVGİ
HAYATA DAİR
mental@um.turkcell.com.tr
 

GÜNCELLEME: 28.12.2006 OKUNMA : 4574

 

1-         KİMLER PROJE SUNABİLİR?

2007 Yılı Mali İşbirliği Programlamasına proje sunabilecek kurumlar EK-4’de listelenmiştir. Buna göre,

§        Kamu kurumları

§        Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

§        Birlikler (Hizmet ve Kalkınma Birlikleri, İl Özel İdareleri Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği gibi)

§        Kalkınma Ajansları

§        Belediyeler

§        Sanayi ve Ticaret Odaları

§        Sendikalar

§        Üniversiteler

proje teklifleri sunabilirler.

Dernekler, vakıflar, KOBİ’ler ve kar amacı güden firmalar ise bu programlama kapsamında doğrudan proje sunamamaktadır.

2-          PROJELERE İLİŞKİN BÜTÇE SINIRLARI NELERDİR?

2007 Yılı Mali İşbirliği Programlamasına sunulan projenin minimum 1 milyon avro tutarında olması gerekmektedir.

Projenin yatırım içermesi (mal alımı veya inşaat) halinde, bütçesinin en az 2 milyon avro olması gerekmektedir.


3-         DPT’NİN ÖZEL SEKTÖR, YEREL YÖNETİMLER, VE STK’LARA HİBE AKTARAN BÖLGESEL GELİŞME PROGRAMLARININ PROJE ÇAĞRILARI İLE İLİŞKİLİSİ NEDİR?   

Türkiye-AB Mali İşbirliği kapsamında yapılan proje çağrısı ile DPT’nin Düzey 2 Bölgelerine yönelik olarak hazırladığı Bölgesel Gelişme Programlarının Merkezi Finans ve İhale Birimi aracılığıyla yapılan proje çağrıları karıştırılmamalıdır. 

Türkiye-AB Mali İşbirliği Programlaması gerek mevzuat alanında gerekse ekonomik ve sosyal uyum alanında ülkemizi AB’ye doğrudan yakınlaştırmayı hedefleyen projelerin AB fonlarından finanse edildiği ana programlama çatısının adıdır

Mali İşbirliği Programlamasında, ilgili kamu kurumları tarafından nihai faydalanıcılara (KOBİ’ler, STK’lar gibi) hibe aktaran bir proje teklifi sunulması ve bu proje teklifinin kabul edilmesi halinde, bu kaynaklar doğrudan hibe olarak yerel yönetimler, özel sektör ve STK’lar gibi taraflara aktarılabilmektedir. 

Ön Ulusal Kalkınma Planında belirlenen 12 öncelikli Düzey 2 Bölgesine yönelik olarak hazırlanan Bölgesel Gelişme Programları altında verilen hibelere ilişkin detaylı bilgiye http://www.dpt.gov.tr/bgyu/abbp/abbp.html adresinden ulaşılabilir.  

Dikkat edilecek olursa projeler için asgari bütçe sınırı (minimum 1 milyon avro, yatırım içermesi halinde minimum 2 milyon avro) ve faydalanıcı kurumlar (kar amacı gütmeyen kurumlara yönelik ve kamu kurumları ağırlıklı) gibi yönlerden, Bölgesel Gelişme Programları kapsamında yapılan proje çağrılarından farklıdır.

  

4-      NE TÜR PROJELER ÜRETEBILIRIZ? 

EK-3’de yer alan Bölgesel Rekabet Edebilirlik ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi alanlarına ilişkin Stratejik Çerçeve Belgesi önceliklerini karşılayan bir proje fikri olması önemli bir seçim kriteridir. Ekonomik ve sosyal uyum amacına yönelik olarak, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltıcı, rekabet gücünün ve istihdam olanaklarının artırılmasına odaklı projeler sunulması öngörülmektedir. Sektörel ve bölgesel önceliklere uygun olarak en iyi şekilde tasarlanmış projeler finanse edilmektedir.

  

5-         PROJELERİN DEĞERLENDİRMESİNDE NELERE DİKKAT EDİLMEKTEDİR? 

Projelerin elenmesi sürecinde iki temel kriter kullanılmaktadır. Öncelikle, incelenen projelerin EK-3’de yer alan önceliklerle uyumuna bakılmaktadır. Diğer yandan, önceliklere uygun projeler içerik açısından incelenmekte ve yeterli düzeyde olgunlaştırılmış olan proje fikirlerine öncelik verilmektedir. Bütçe kısıtı da doğal olarak dikkate alınmaktadır.  Projelerin EK-2’de yer alan coğrafi odaklanmalar da dikkate alınarak hazırlanması önem taşımaktadır.

  

6-         DETAY PROJE DOKÜMANLARINI NE ZAMAN HAZIRLAYACAĞIZ?                       

Proje Tanımlama Dokümanı, proje fikirlerinin seçilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan bir başvuru dokümanıdır. Avrupa Komisyonu ile yapılan değerlendirme sonrası finanse edilmesi öngörülen proje fikirlerinin irtibat kişilerine, proje fişi adı verilen detay proje dokümanı iletilecektir.

  

7-          BAŞVURU DOKÜMANI NEDEN İNGİLİZCE OLARAK HAZIRLANMAKTADIR?

EK-1’de yer alan Proje Tanımlama Dokümanını doldurarak proje sunan kurumların teklifleri, Avrupa Komisyonuna da iletilmekte ve finanse edilecek projelerin listesi Komisyonun görüşleri akabinde netleştirilmektedir. AB tarafına iletilecek olması nedeniyle başvuru dokümanları İngilizce olarak talep edilmiştir. Ayrıca, proje fikrinin kabul edilmesi halinde hazırlanacak olan proje fişi de İngilizce olarak sunulacak olması nedeniyle başvuru dokümanından itibaren dokümanlar İngilizce olarak talep edilmektedir. 

  

8-      AB KAYNAĞI HİBE OLARAK MI KREDİ OLARAK MI VERİLMEKTEDİR?

             Kaynağın tamamı AB tarafından hibe olarak verilmektedir.

  

9-       PROJELERİN BÜTÇESİNİN TAMAMI AB TARAFINDAN MI KARŞILANIYOR?

Eğer proje teklifi sadece teknik yardım (eğitim faaliyetleri, danışmanlık hizmetleri vb.) içeriyorsa, proje bütçesinin tamamı AB kaynaklarından karşılanmaktadır.

Eğer proje teklifi yatırım içeriyorsa (mal alımı veya renovasyon vb.), yatırıma ayrılan bütçenin minimum % 25’inin (kesin tutar fizibiliteler sonrasında belirlenmektedir) proje sunan faydalanıcı kurumlarca karşılanması gerekmektedir. Bu tutarın geri kalan kısmı (maksimum %75’i) AB kaynaklarından karşılanmaktadır.

  

10-    EŞ-KATKI SAĞLAYACAK MIYIZ? EŞ-KATKI KİM TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR?

Proje teklifinizin yatırım içermesi halinde  eş-katkı sağlamanız gerekecektir.

Projenin yatırım olarak sadece mal alımı öngörmesi halinde eş-katkı % 25 olarak gerçekleşmektedir.

Projenin renovasyon gibi inşaat boyutu olan yatırım içermesi halinde yatırıma ayrılan bütçenin minimum % 25’inin eş-katkı olarak sağlanması gerekmektedir.  Kesin tutar fizibilite, detay çalışmalar ve teknik spesifikasyonlar sonrasında belirlendiği için eş-katkı miktarı %25’i aşabilmektedir.

Proje sunan faydalanıcı kurumlarca karşılanması gerekmektedir.

  

11-         PROJE TANIMLAMA DOKÜMANINDA 7. SORUDA YER ALAN STRATEGIC COHERENCE FRAMEWORK (STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ) ÖNCELİKLERİNE NEREDEN ULAŞABİLİRİM?

EK-3’de yer alan Bölgesel Rekabet edebilirlik ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi alanlarına ilişkin öncelikler Stratejik Çerçeve Belgesi öncelikleridir. Bu önceliklerden projenizle ilgili olanları İngilizceye çevirerek Proje Tanımlama Dokümanına yazmanız beklenmektedir.

  

12-         BÖLGESEL REKABETEDEBİLİRLİK VE İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ BAŞLIKLARI İÇİN HAZIRLANACAK PROJELERİN SÜRELERİ EN FAZLA NE KADAR OLABİLİR?

             En fazla 36 ay olabilir.

  

13-         PROJE YARARLANICILARINA HERHANGİ BİR ÜCRET VE BUNA BAĞLI OLARAK SOSYAL GÜVENLİK ÖDENEĞİ VERİLEBİLİR Mİ?

 

Proje yararlanıcılarına herhangi bir ücret ve buna bağlı olarak sosyal güvenlik ödeneği verilememektedir. Ayrıca kira gibi giderler de finanse edilmemektedir.

  

14-    HER İL İÇİN TAHSİS EDİLMİŞ BELİRLİ BİR BÜTÇE MEVCUT mudur?

             İl bazında tahsis edilmiş bütçeler bulunmamaktadır. Gelen proje teklifleri değerlendirilerek seçimler yapılacaktır. 

 

15-         PROJE TANIMLAMA DOKÜMANINI NEREYE VE NASIL İLETECEĞİM?

 

Başvurular hem e-posta hem de resmi yazı ile iletilecektir.

 

Öncelikle Proje Tanımlama Dokümanının İngilizce dilinde eksiksiz doldurarak elektronik ortamda aşağıda verilen e-posta adreslerine 09 Şubat 2007 tarihine kadar iletilmesi gerekmektedir. 

Bölgesel Rekabetedebilirlik Operasyonel Programı:

Alperen KÖSEOĞLU    Tel: 294 57 15             e-posta: akoseoglu@dpt.gov.tr

Burcu M. DIRAOR               Tel: 294 57 75            e-posta: diraor@dpt.gov.tr

Tarık ERASLAN              Tel: 294 57 18            e-posta: teraslan@dpt.gov.tr

  

İnsan Kaynakları Operasyonel Programı: 

İbrahim KUZU                Tel:  294 57 49            e-posta: ikuzu@dpt.gov.tr

Mustafa ALPASLAN      Tel: 294 57 31             e-posta: malpaslan@dpt.gov.tr

 

Ayrıca, eş-anlı olarak başvurunun resmi yazı ile DPT Müsteşarlığına ve ilgili Bakanlığa (Bölgesel Rekabetedebilirlik alanında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi alanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına) iletilmesi gerekmektedir.

  

16-         PROJE TANIMLAMA DOKÜMANINDA 8. Soruda Yer Alan REGULAR PROGRESS REPORT’A NEREDEN ULAŞAİLİRİM?

             2006 Progress Report’a bu linkten ulaşabilirsiniz.

 

17-         BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK BAŞLIĞI ALTINDA SUNULACAK PROJELER İÇİN; PROJE TANIMLAMA DOKÜMANINDA 9. SORUDA YER ALAN “ANY OTHER JUSTİFİCATİON” BÖLÜMÜNE YAZILMAK ÜZERE FAYDALANILACAK BELGELER NELER OLABİLİR?

 

KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (ingilizce)

Bilgi Toplumu Stratejisi (ingilizce)

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (ingilizce)

 

dokümanlar başta olmak üzere, proje teklifinin ilgili diğer bölgesel/sektörel strateji ve eylem planlarında yer alan öncelikleri karşılaması halinde, bu önceliklerin ifade edilmesi proje fikrinin değerlendirilmesinde olumlu katkı sağlayacaktır.

 

18-         BÖLGESEL REKABETEDEBİLİRLİK KAPSAMINDA ÇEVRE PROJELERİ FİNANSE EDEBİLİR MİYİZ? 

Katı atık, sulama, kanalizasyon başta olmak üzere hazırlanan (örneğin belediyeler tarafından) çevre ile ilgili projeler Bölgesel Rekabet edebilirlik Operasyonel Programı kapsamında finanse edilmemektedir.

             Çevre ile ilgili proje fikirlerinizin Çevre Operasyonel Programı kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ile ilgili bilgiler için:

             Muzaffer AÇIKGÖZ               Tel:  294 57 11            e-posta: macikgoz@dpt.gov.tr

 

 

 

AB - TÜRKIYE MALI İŞBIRLIĞI 2007 YILI PROGRAMLAMASI PROJE ÇAĞRISI İÇIN HAZIRLANAN RESMI YAZI

EK 1 : PROJE TANIMLAMA DOKÜMANI (PIS)

EK 2 : TÜRKIYE'NIN GSYİH'SININ %75'ININ ALTINDA KALAN BÖLGELERDEKI İLLER VE 12 GELISME POTANSIYELI YÜKSEK İL MERKEZI

EK 3 : BÖLGESEL REKABETEDEBILIRLIK VE İNSAN KAYNAKLARININ GELIŞTIRILMESINE İLIŞKIN ÖNCELIKLER

EK 4 : PROJE ÇAĞRISI YAPILAN KURUMLARIN LISTESI

 

 

    BU YAZIYA YAPILAN YORUMLAR
YORUM YAPAN : Cahit Çelebi      TARIH : 12.06.2007
Sadece üniversite ve sendikalar filan...Ya bize göre destek yok mu?Szi önceden duyurmuşsunuz.Ama biz okumakta geç kaldık.İNŞAALLAH bir sonrakı desteği erken fark ederiz. Okurken heyecanlandım.Kolay gelsin.

   YORUM YAPIN

 
    EDITÖRE AIT SON 15 YAZI   Bu Editöre Ait Tüm Yazılar
    - ENERJİ VE ÇORLU   (01.06.2007)
    - BAŞAR[AMA]MA   (24.05.2007)
    - KOBAY   (22.05.2007)
    - HESAP DIŞI BİR YAZI   (09.05.2007)
    - SAKIN KEMİĞE DAYANMASIN HAA!   (08.05.2007)
    - DURDURUN!   (10.04.2007)
    - KİRLİ ELLER   (04.04.2007)
    - BİLGİ TOPLUMU   (03.04.2007)
    - SİNEMA   (26.03.2007)
    - TİYATRO   (24.03.2007)
    - ÇUVALLADIK   (21.02.2007)
    - SİBERTERÖRİZM   (13.02.2007)
    - E-DEVLET'ten M-DEVLET'e: Türkiye   (12.02.2007)
    - "rOi" NEDİR?   (29.01.2007)
    - AB PROJE DESTEĞİ   (28.12.2006)
Yazarın Tüm Yazıları

 

 
Siz de Mail Listemize Katılın

Listemize katılarak en son
haberleri bültenler halinde düzenli olarak alabilirsiniz.

 
Alışveriş Merkezleri | Ambalaj | Bilgi Teknolojileri | Çiçekçilik | Danışmanlık | Dayanıklı Tüketim | Denizcilik | Deri Sanayi ve Ürünleri | Diğer Sektörler | Eğitim | Eğlence | Elektrik - Elektronik | Enerji | Ev Ve Bahçe Aksesuarları | Finans | Fotoğraf Ve Sanat | Gayrimenkul | Gıda | Hayvancılık | Hazır Giyim | Hırdavat / Nalburiye | Hizmetler | Inşaat / Yapı | İklimlendirme Sistemleri | İthalat / İhracat | Kamu Kurumları | Kırtasiye / Basım | Kimyasal Madde | Kişisel | Makine / Metal | Market / Mağaza | Matbaa Ve Yayıncılık | Meslekler / Dernekler | Mobilya | Orman Ürünleri | Otomotiv Ve Yan Sanayi | Oyuncak | Pazarlama | Plastik | Reklamcılık | Sağlık | Sigorta / Resürans | Sivil Toplum | Süs Eşyaları | Takı / Aksesuar / El Sanatları | Tarım Ve Ziraat | Taşımacılık / Lojistik | Tekstil / Giyim | Telekominikasyon | Tıp / Sağlık | Turistik İşletmeler | Üretim Sanayi - KOBİ | TÜM SEKTÖRLER |

CorluTicaret.Net Hakkında  |  İletişim  |  Sıkça Sorulanlar  |  Reklam Programları  |  Özel Firma Üyeliği
 
 
 
©2006 CorluTicaret.Net.Tüm Hakları Saklıdır.Sitede Geçen Tüm Yazı, Döküman v.b Kaynakların
 Izinsiz Kullanılması Suçtur ve Sitede Adı Geçen Firmaların Tüm Bilgilerinden Sadece Ilgili Firma Sorumludur.
Ayrıca Bkz. Gizlilik & Güvenlik Politikası
Çorlu Web Tasarım
spektra